Notulen t.v. w.e.s.p.

Notulen Algemene ledenvergadering TV WESP
Datum: 27 maart 2023
Beh.door: M. Fokkema
Aanwezig: F. Jukema Voorzitter, M. Fokkema Secretaris/ Verv. Penningmeester

D. Jellema en J. Sietses
9 leden

Locatie: Tenniskantine TV WESP
1. Opening
 Freek opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 Afwezig m.k.: dhr. J. Ykema
2. Ingekomen stukken/Mededelingen
 Ingekomen stukken:
Geen.
 Mededelingen:
Geen
3. Notulen vorige vergadering 27 maart 2022
 De notulen van de vergadering hebben op de website gestaan maar worden
voor deze vergadering ook nog een keer uitgereikt.
 N.a.v. de notulen:
Oane Wissmann: Is het bestuur akkoord gegaan met het bedrag van 300
euro t.b.v. de nieuwe website?
Menno Fokkema: We hebben overleg gehad met Justin Goudberg over de
eventuele mogelijkheden en zijn vervolgens als bestuur akkoord gegaan met
het bedrag van 300 euro
 Oane Wissmann: Is er voldoende controle uitgevoerd wat betreft het
reguliere onderhoud van de banen?
Freek: Het onderhoud van de banen ligt in principe bij Johan echter deze kan
vanwege zijn werkzaamheden niet altijd bij dit onderhoud aanwezig zijn.
Freek geeft aan dat hij in het vervolg graag zelf bij het uitvoeren van het
onderhoud aanwezig zou willen zijn.
 Janny Sietses: Moeten de banen misschien ook vervangen worden?
Freek: Wanneer het onderhoud van de banen geweest is ontvangt de
vereniging ook altijd een rapport met op- en aanmerkingen. Gebleken is dat
de banen nog niet versleten zijn en daarom ook nog niet vervangen hoeven
te worden.
 De notulen worden vervolgens goedgekeurd en Freek bedankt de
samensteller ervan.
4. Jaarverslag
 N.a.v. het jaarverslag:
Djorike Palma: Volgens mij ontbreekt het belangrijkste nog in het jaarverslag
en dat is het feit dat het team van Djorike kampioen is geworden.
Menno biedt zijn excuses hiervoor aan en plet ervoor dat om een foto van
de dames 1 in de kantine op te hangen. Dit wordt een actiepunt voor
Djorike.

 Oane Wissmann: Wat betreft de hangjeugd zou je ook vogelschrik op de buis
van het stek kunnen smeren om de jeugd te keren?
 Nathan van der Lecq: Wat betreft de hangjeugd zou je misschien ook Peter
Helmus van de gemeente kunnen horen of zij misschien de vereniging
tegemoet kunnen komen in de onkosten voor het herstellen van het stek?
 Heerco Walinga: Wat betreft de hangjeugd is het wellicht handiger om de
lichtschakelaar van de dug-out naar binnen te verplaatsen. Oane Wissmann
wordt tijdens de vergadering gevraagd om dit te verzorgen? Oane Wissmann
zal dit punt gaan oppakken.
5. Financieel verslag
 Door het ontbreken van een officiële penningmeester heeft Menno de
afgelopen twee jaar naast zijn functie als secretaris er mede voor gezorgd
dat de facturen worden betaald en de contributie wordt geïnd.
Janny Sietses is bereid gevonden voor de functie penningmeester. Menno zal
zo spoedig mogelijk de taken aan haar overdragen.
6. Verslag van de Kascommissie
 De kascommissie bestond uit Sicco Zijlstra en Jappie Plat. Vanwege het
ontbreken van een officiële penningmeester is er dit jaar geen verslag van de
kascommissie. We hopen dat Sicco en Jappie deze taak alsnog willen
uitvoeren.
7. Benoeming nieuw kascommissielid
 Niet nodig
8. Contributie en kantineprijzen verhoging?
 Niet nodig
9. Bestuur mutaties/ TC mutaties
 Geen Bestuur/ TC Mutaties
10. Rondvraag
 Heerco Walinga: De bankjes op de baan worden minder. Is het misschien
ook een idee om nieuwe aan te schaffen?
Freek: We hebben destijds al eens nieuwe gekocht echter deze waren
kwalitatief niet van een goede kwaliteit. Wellicht dat we hier eens naar
moeten kijken?
 Opmerking Janny Sietses: In het kader om nieuwe leden te trekken, is het
dan misschien ook een idee om een openingstoernooi te organiseren voor
zowel leden als niet leden? Wellicht een idee om dit niet op een zaterdag
maar op een zondag te organiseren? De TC neemt dit punt mee.
 Rients Leijenaar: Zou een padelbaan ook een mogelijkheid zijn om nieuwe
leden aan te trekken?
Freek Jukema: Een padelbaan is voor onze vereniging te duur. Je praat dan
over een investering van 30.000-50.000 euro.
 Janny Post: Kunnen de boxen tijdens de jaarlijkse schoonmaak ook even
schoongemaakt worden?
Freek Jukema: Gaan we doen.
 Janny Post: Kunnen de hagen ook gesnoeid worden?
Freek Jukema: We gaan met jan Nieuwenhuis overleggen wat en wanneer

we het beste kunnen snoeien.
 Heerco Walinga: Is de vereniging verantwoordelijk voor het onderhoud van
de haag of misschien de gemeente.
Freek Jukema: dat gaan we even uitzoeken.
 Opmerking Janny Post: Het materialenhokje stond afgelopen week nog
open.
 Op 1 april staat de grote schoonmaak gepland. Rients Leijenaar geeft aan dat
hij pas om 11 uur kan komen.
 Oane Wissmann kwam Fokke Meierink nog tegen en deze had volgens hem
geen uitnodiging van deze vergadering ontvangen.
Menno Fokkema. De uitnodiging voor deze vergadering heeft op de site
gestaan en heeft 2x de Um-krant gestaan.
 Djorike Palma: Kunnen de netten ook opnieuw afgesteld worden?
Freek Jukema: Ik zal Johan vragen om hier even naar te kijken?
11. Sluiting
 Freek sluit om 21.40 uur de vergadering en biedt namens de vereniging de
aanwezigen nog een consumptie aan.